§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Serwisu Internetowego ShoeStyle.pl
 2. Przed złożeniem zamówienia, oraz przystąpienia do udziału w Ofercie internetowej należy zapoznać się z treścią, oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu serwisu.
 3. Klient bez zaznaczenia pola checkbox informującego Pośrednika że Klient zapoznał się, oraz akceptuje poniższy regulamin nie może przejść do finalizacji zamówienia.
 4. Regulamin serwisu ShoeStyle.pl jest dostępny nieprzerwanie 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Każdy użytkownik ma możliwość wglądu w treść regulaminu, zapisania jego treści na nośniku, lub wydrukowania.
 5. Zdjęcia umieszczone w Ofercie internetowej mają charakter informacyjny i mogą nieznacznie odbiegać od stanu otrzymanego towaru może to wynikać np. z odmiennej kalibracji ekranu Klienta. Roszczenia względem Pośrednika w takim przypadku są bezpodstawne. Ewentualne roszczenia mogą być kierowane wyłącznie do dostawcy lub producenta.
 6. Wszystkie towary przedstawiane w Ofercie internetowej są własnością sprzedawców zagranicznych.
 7. Kontakt z Pośrednikiem odbywa się poprzez:
 • Adres poczty elektronicznej: bok@ShoeStyle.pl
 • Formularz kontaktowy: https://www.shoestyle.pl/kontakt

§ 2 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego ShoeStyle.pl
 2. Dostawca – sprzedawca towaru będący stroną Umowy sprzedaży Towaru prezentowanego w Ofercie internetowej zawieranej z Klientem. Zobowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru wraz z paragonem.
 3. Klient – konsument w rozumieniu przepisu art. 22 indeks 1 Kodeksu Cywilnego posiadający pełną zdolność do czynności prawnych w imieniu którego Pośrednik dokonuje zakupu towaru od Dostawcy (sprzedawcy towaru).
 4. Cena – kwota należna Dostawcy od Klienta z tytułu zawartej Umowy sprzedaży. Należność przekazywana jest przy pośrednictwie Pośrednika.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Klientem (jako kupującym), a Dostawcą (jako sprzedającym). Pośrednik pośredniczy między Klientem, a Dostawcą.
 7. Oferta internetowa – oferta odnosząca się do danego Towaru oferowanego przez Dostawcę. Oferta zarządzana jest przez Pośrednika za pośrednictwem serwisu internetowego ShoeStyle.pl, mająca na celu skojarzenie Klienta z Dostawcą na zasadach Dropshippingu.
 8. Państwo UE – państwo z „terytorium Unii Europejskiej” w rozumieniu art. 2 pkt 3 Ustawy o VAT.
 9. Państwo trzecie – państwo spoza terytorium Unii Europejskiej.
 10. Towar – produkty prezentowane w Serwisie internetowym Pośrednika stanowiące własność Dostawcy.
 11. Pośrednik – przedsiębiorca zarządzający serwisem internetowym ShoeStyle.pl, pośredniczący w Umowie sprzedaży na zasadach Dropshippingu.
 12. Prowizja – wynagrodzenie należne pośrednikowi odpowiadające różnicy pomiędzy kwotą wpłaconą przez Klienta na rachunek Pośrednika, a kwotą przekazaną Dostawcy (sprzedawcy towaru) w imieniu Klienta z tytułu opłacenia oraz wysyłki towaru na wskazany przez Klienta adres.
 13. Rozporządzenie Nr 1186/2009 – Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada
  2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.Urz.UE.L z 2009 r. Nr 324
  str. 23).
 14. Umowa Dropshippingu – umowa o świadczenie usług Dropshippingu zawierana między
  Pośrednikiem a Klientem.
 15. Dropshipping – model logistyczny sprzedaży za pośrednictwem Oferty internetowej polegający na
  przeniesieniu procesu wysyłki Towaru na Dostawcę. Rola Pośrednika w tym modelu logistycznym
  sprowadza się do zbierania Zamówień i przesyłania ich do Dostawcy, który realizuje wysyłkę
  Towaru do Klienta. Pośrednik ponadto inkasuje należności i przekazuje je, za udzielonym pełnomocnictwem poprzez akceptację regulaminu oraz złożeniem zamówienia, imieniem Klienta dla
  Dostawcy na jego rachunek bankowy, z zatrzymaniem należnej Prowizji. Pośrednik nie jest stroną
  zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży.
 16. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
  osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
  usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).
 19. Ustawa o VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj.
  Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).
 20. Zamówienie – przekazywane przez pośrednika Dostawcy oświadczenie woli Klienta szczególnie zawierające informację w zakresie ilości Towaru oraz miejsca dostawy oraz inne dane umożliwiające zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą (sprzedawcą towaru).
 21. Metoda płatności – wybrana przez Klienta metoda opłacenia zamówienia.

§ 3 Zakres usługi pośrednictwa

 1. Składając zamówienie, oraz akceptując regulamin Klient udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na rzecz Klienta zamówienia towaru od Dostawcy, oraz opłacenia w imieniu i na rzecz Klienta ceny i kosztów przesyłki towaru na adres Klienta.
 2. Zlecenie zostaje uznane za poprawnie zawarte w przypadku spełnienia wszystkich poniższych punktów:
 • a) Klient poprawnie wypełnił dane teleadresowe zawierające: imię, nazwisko, ulicę, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto/miejscowość urzędu pocztowego, miejscowość, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
 • b) Klient określił wszystkie cechy zamawianego produktu, takie jak m.in. Kolor, rozmiar
 1. Pośrednik nie dokonuje opłat tytułem cła i VAT od importu należnego tytułem dokonania zamówienia i przesłania (dokonanego przez Dostawcę) na adres Klienta towaru.
 2. Pośrednik w ramach usługi pośrednictwa dokonuje w imieniu i na rzecz Klienta na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa zamówienia towaru od Dostawcy (sprzedawcy towaru) oraz uiszcza opłaty związane ze sprowadzeniem towaru do Klienta z wyłączeniem cła i VAT od importu.

§ 4 Składanie Zamówień

 1. Usługa Pośrednictwa jest realizowana w przedmiocie przekazania treści Zamówienia do Dostawcy, inicjowana jest przez Klienta za pośrednictwem złożenia w serwisie internetowym Zamówienia.
 2. Złożenie Zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 3. Złożenie Zamówienia wymaga podania danych umożliwiających Dostawcy dostarczenie towaru oraz innych informacji wymaganych do realizacji zamówienia. Do danych tych zaliczają się w szczególności: imię i nazwisko osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub nazwa jednostki organizacyjnej, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu, województwo, numer telefonu komórkowego, adres e‐mail, ewentualnie inne niezbędne do prawidłowego doręczenia przesyłki dane.
 4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

§ 5 Płatności, ceny, metody płatności

 1. Płatność obejmująca wartość zamówienia dokonywana jest na zasadzie przedpłaty przed przystąpieniem przez Pośrednika do świadczenia usług.
 2. Płatność może być dokonana według wyboru Klienta za pośrednictwem serwisu obsługi płatności Blue Media, kartą płatniczą lub przelewem na rachunek bankowy Pośrednika.
 3. Wartość zamówienia podawana każdorazowo przy towarze składa się z ceny należnej Dostawcy, oraz prowizji należnej Pośrednikowi. Prowizja odpowiada różnicy pomiędzy kwotą wpłaconą przez kupującego na rachunek pośrednika, a kwotą przekazaną dostawcy tytułem opłacenia w imieniu kupującego towaru oraz wysyłki na wskazany przez Klienta adres.
 4. Brak uznania należności z tytułu Ceny na rachunku Pośrednika w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia powoduje zwolnienie Pośrednika z obowiązku przekazania treści Zamówienia Dostawcy (anulowanie Zamówienia).
 5. Pośrednik na żądanie Klienta tytułem świadczonych na rzecz Klienta usług pośrednictwa wystawia fakturę obejmującą prowizję za podejmowane przez Pośrednika działania. Pośrednik wystawia fakturę bez podpisu klienta i przekazuje ją Klientowi drogą elektroniczną, na co Klient wyraża zgodę.

§ 6 Realizacja Zamówień

 1. Pośrednik pod warunkiem dokonania przez Klienta zapłaty całości Ceny przekazuje Zamówienie Dostawcy w celu jego realizacji. Pośrednik przekazuje również w imieniu Klienta Cenę za Towar należną Dostawcy.
 2. Pośrednik oświadcza, że dostawa zamówionego towaru zostanie dokonana przez Sprzedawcę w terminie 60 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
 3. Paczki wysyłane są spoza Unii Europejskiej przez Dostawcę. Klient jest importerem. To na Kliencie ciążą obowiązki podatkowe należne tytułem dokonania importu.
 4. Klient ma obowiązek zgłosić brak doręczenia paczki w terminie nie późniejszym niż 100 dni od daty wysłania paczki.
 5. Po upływie 60 dni roboczych bez dostawy Towaru od dnia zawarcia umowy uznaje się, że paczka z Towarem zaginęła. W takim przypadku pod warunkiem wcześniejszego kontaktu z Pośrednikiem o braku dostarczenia przesyłki w terminie 60 dni roboczych Pośrednik w imieniu Klienta zakłada spór Dostawcy w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 7 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z prawem Klient w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru może złożyć Pośrednikowi oświadczenie o zwrocie towaru nabytego od Sprzedawcy.
 2. Oświadczenie o zwrocie Klient może zgłosić pisemnie, lub na adres e-mail Pośrednika.
 3. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Klient wraz ze złożeniem oświadczenia o zwrocie towaru zobowiązuje się do wysłania towaru do Sprzedawcy (Dostawcy), nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymał zamówiony towar. Towar musi zostać dostarczony na adres Sprzedawcy, podany przez Pośrednika.
 5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 6. Zwroty odesłane na adres Pośrednika utylizowane są po upływie 35 dni od daty odebrania.

§ 8 Reklamacje dotyczące Towarów

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacje należy zgłosić Pośrednikowi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub przez e-mail. Zgłoszenie Klienta powinno zawierać dane adresowe Klienta, imię i nazwisko Klienta, a także dokładne wskazanie nieprawidłowości, której dotyczy zgłoszenie wraz z uzasadnieniem zgłoszenia.
 3. Pośrednik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia gwarancji towar jest wymieniany na nowy. Nowy towar zostanie wysłany po odesłaniu wadliwego (chyba ze strony postanowią inaczej), koszt wysyłki nowego towaru pokrywa Dostawca.
 5. Poprane zgłoszenie reklamacji powinno zawierać zdjęcia produktu, zdjęcia opakowania oraz opis usterki/niezgodności.

§ 9 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Pośrednik podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania każdej Oferty
  internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej. Wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów będą usuwane w rozsądnym terminie.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pośrednika o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu internetowego.
 3. Klient ma możliwość zgłoszenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu internetowego poprzez e-mail, lub pisemnie.
 4. Klient w reklamacji powinien zamieścić swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości.
 5. Pośrednik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§ 10 przetwarzanie danych osobowych

 1. Pośrednik gromadzi dane osobowe Klientów, którzy dokonują Rejestracji – przetwarza je w celu świadczenia usług dodatkowych, które stają się dostępne dzięki temu procesowi.
 2. Pośrednik gromadzi dane osobowe Klientów, którzy składają reklamacje lub kierują inną korespondencję wyłącznie w celu załatwienia ich sprawy.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)
 4. Klient, podając dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Pośrednika w celu prawidłowego świadczenia usługi.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pośrednikiem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pośrednikiem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pośrednika.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej.
 4. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.
Zamknij Koszyk
Zamknij Lista życzeń
Ostatnio Przeglądane Zamknij
Zamknij

Zamknij
Nawigacja
Kategorie